GDPR

 

Kto je správca

Prevádzkovateľom osobných údajov je RELINA s.r.o. so sídlom Nogradyho 16,960 01 Zvolen, IČO 36058980, ktorá prevádzkuje webové stránky saloosnaturcosmetic.sk, saloos-naturcosmetic.sk. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme  ako správca a určujeme  tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.


Kontaktné údaje:
mail: info@relina.sk
telefon: 0905 100 723

 

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytujete pre naplnenie týchto nasledujúcich dôvodov:
-poskytovanie služieb a plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, korešpondenčná adresa prípadne telefon, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie tovaru) 

-vedenie účtovníctva  ak ste zákazník,  vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme pro vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

Vaše osobné údaje si ponecháváme po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch  neuviedli ináč.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov


Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky  možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.
Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre väčšinu spracovateľských operácií  nepotrebujeme tretiu stranu.

Pre zabezpečenie  niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktoré sa na dané spracovanie špecializujú a  sú v súladu s GDPR.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
slovenská pošta - prepravné služby

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov


-právo požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov
-právo na opravu a doplnenie osobných údajov
-právo na obmedzené spracovanie  osobných údajov
-právo na výmaz  osobných údajov
-právo na prenosnosť osobných údajov
-právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov


Ak máte dojem, že s vašimi údajmi nenakladáme v súlade zo zákonom,máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ak máte nejaké podozrenie, budeme radi, ak najskôr budete o svojom podozrení informovať nás, aby sme mohli podniknúť kroky k odstráneniu nezrovnalostí. 


Tieto pravidlá sú účinné od 24. 5. 2018.